Integritetspolicy

1. Personuppgiftsansvarig

Oravais Trafik Ab
FO-nummer 0184419-2
Rostensgatan 8
65100 Vasa
E-postadress: info@oravaistrafik.fi

Oravais Trafik (i denna policy även ”vi” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter vi samlar in från dig. Vi utför all behandling av personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

2. När samlar vi in personuppgifter?
Oravais Trafik samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför en bokning med oss, vid förfrågningar eller deltar i lotterier.

3. Vilka uppgifter behandlar vi om dig?
De personuppgifter Oravais Trafik samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför bokningar och köp är i huvudsak:

• Identifieringsuppgifter, såsom namn, födelsetid och kön
• Kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer och e-postadress
• Nationalitetsuppgifter, såsom hemland och nationalitet
• Betalningsuppgifter
• Eventuellt medlemskap i rederiers och flygbolags stamgästprogram
• Reseuppgifter och handlingar i anknytning till dem, såsom uppgifter om bokningar och resor
• Övriga uppgifter så som passnummer och –information, reseförsäkring, specialönskemål samt       
   känslig information gällande tex. hälsotillstånd, sjukdom, funktionsnedsättning och specialdiet.

Personuppgifter du lämnar avseende andra individer
När en annan person använder dina personuppgifter för att genomföra en bokning eller för att kontakta oss avseende ett ärende där du är involverad använder vi de personuppgifter denna person lämnar om dig.
När du lämnar personuppgifter om andra personer måste du vara säker på att dessa personer samtycker till det och att du har tillåtelse att lämna uppgifterna. Om lämpligt bör du även försäkra dig om att dessa förstår hur deras personuppgifter kan komma att användas av oss.


4. För vilka ändamål behandlar vi uppgifter om dig?

Oravais Trafik behandlar huvudsakligen uppgifter som rör dig i syfte att:

• Fullgöra våra förpliktelser gentemot kunder, som till exempel resebokning och fakturering
• Möjliggöra allmän kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter
• Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS, avseende Oravais Trafiks
   reseproduktion och tjänster
• Skicka viktig information i anslutning till resor, så som information om förändringar per post,
   e-post, SMS eller per telefon
• Skicka nyhetsbrev

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till bokningar och köp.
Vi behandlar även vissa uppgifter som rör dig för att kunna tillhandahålla sådana förmåner och erbjudanden som intresserar dig med anknytning till Oravais Trafiks reseproduktion. Vid bedömningen använder vi följande uppgifter:

• Ålder, kön, geografiskt läge
• Kundernas bokningar av resor och tjänster samt uppgifter med anknytning till bokningar
• Förbud i anknytning till marknadsföring och annan kommunikation


5. Grunderna för behandlingen av personuppgifter

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att hantera din bokning, tillhandahålla dig de produkter eller tjänster som du önskar köpa och hjälpa dig med andra beställningar.
Vi använder också dina personuppgifter för att göra t.ex. direkt marknadsföring.


6. Hur länge bevarar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter bevaras endast så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Oravais Trafik kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Oravais Trafiks rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en rättegång.

Oravais Trafik bevarar uppgifter om kunder i högst sex (6) år efter det att du har genomfört din senaste bokning av resa eller från den tidpunkt du senast har genomfört annan bokning eller köp. Efter den ovan nämnda tidsfristen bevarar Oravais Trafik endast dina kontaktuppgifter (namn och kontaktuppgifter) för marknadsföring. Du har när som helst rätt att förbjuda användandet av dina personuppgifter för marknadsföring.


7. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

För att kunna tillhandahålla de produkter och tjänster som du har köpt, kan vi behöva dela dina personuppgifter med våra underleverantörer och samarbetspartners. Dessa inkluderar bl.a. flygbolag, hotell, transportbolag och IT-leverantörer. Vi delar enbart personuppgifter med dessa underleverantörer och samarbetspartnerns i den mån det är nödvändigt för att våra leverantörer och samarbetspartners ska kunna tillhandahålla deras tjänster till dig och oss och de får enbart tillgång till de personuppgifter som är nödvändiga.

För det fall vi överför personuppgifter till en leverantör som är vårt personuppgiftsbiträde ingår vi alltid nödvändiga avtal för att säkerställa att vi behåller kontrollen över personuppgifterna och att dessa hanteras lagenligt med största säkerhet av vårt personuppgiftsbiträde.
Om vi är skyldiga enligt lag eller om lagen så tillåter, kan vi dela personuppgifter med stat och myndigheter i den mån det är nödvändigt.

Oravais Trafik kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av våra underleverantörer eller samarbetspartners för exempelvis paketresor. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer vi att se till att överföringen av personuppgifter till länder utanför EU/EES uppfyller de krav som uppställs i dataskyddslagstiftningen.

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part.


8. Lagring av personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.
Fysiskt material: Dokument som behandlas manuellt och innefattar personuppgifter, förstörs efter behandling. Oravais Trafik innehar tjänsteavtal med ett företag för dokumentförstöring.
Digitalt material: Kundregistret i digital form är skyddat med personliga lösenord och koder. Utöver detta har Oravais Trafik även andra tekniska skydd, så som brandvägg. Endast Oravais Trafiks kontorspersonal har tillgång till kundregistret.


9. Sociala medier

Våra webbplats kan innehålla funktioner kopplade till sociala medier så som Facebook och Instagram vilka har egna personuppgiftspolicys.
Vänligen se till att noggrant läsa igenom deras villkor och personuppgiftspolicys innan du lämnar personuppgifter eftersom vi inte åtar oss något ansvar för dessa funktioner.


10. Dina rättigheter

En person som finns med i registret har rätt att veta vilken information som finns sparad om hen i kundregistret i enlighet med personuppgiftslagen. Begäran om granskning måste skickas skriftligen till den adress som anges i denna integritetspolicy och måste undertecknas av den som skickar begäran.

Kunden har rätt att förbjuda hantering av information eller användning av information i ändamål som direktannonsering, distansförsäljning, direktmarknadsföring och marknads- eller opinionsundersökningar.

Kunden har även rätt att begära korrigering av eventuella felaktigheter i de uppgifter som finns registrerade om hen. Korrigeringsbegäran bör skötas genom att kontakta Oravais Trafik.
Vänligen notera att vi kan be dig att bekräfta din identitet innan vi hanterar dina krav eller klagomål. Vi kan också be dig om mer information för att säkerställa att du är behörig att framföra krav eller klagomål när du kontaktar oss för någon annans räkning.

Senast uppdaterad: 24.5.2018

FÖR UTSKRIFT